Đang tải...
Đang tải...

Căn Hộ Ngay Trung Tâm Thành Phố Mới Bình Dương , Liền Kề Cụm KCN Visi

2.300.000.000 đ
Thành Phố Thuận An - Bình Dương 15 giờ trước
🔥 𝗟𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗔𝗻 𝗖𝗮̆𝗻 𝗛𝗼̣̂ 𝗡𝗴𝗮𝘆 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗮̂𝗺 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗣𝗵𝗼̂́ 𝗠𝗼̛́𝗶 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴
𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗞𝗲̂́ 𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗧𝗶𝗲̂𝘂 𝗖𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗛𝗶𝗲̣̂𝗻 Đ𝗮̣𝗶 Resot
🌟 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗶̣𝗻𝗵 𝗺𝗼̛̉ 𝗯𝗮́𝗻 𝗰𝗮̆𝗻 𝗵𝗼̣̂ 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗮̣𝗶 𝗟𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗔𝗻 , 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗯𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗵𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆 .
☎️ 𝗛𝗼𝘁𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟯𝟴𝟱𝟵𝟵𝟲𝟵𝟱 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮̂𝗺 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗶̣𝗻𝗵
🌱 𝗩𝗶̣ 𝗧𝗿𝗶́: 𝗠𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 Đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗵𝗶̣ 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗞𝗵𝗮𝗶 & Đ𝗮̣𝗶 𝗟𝗼̣̂ 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴, 𝗣.𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗚𝗶𝗮𝗼, 𝗧𝗣 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗔𝗻, 𝗧.𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴.
- 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴_𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻_𝘁𝗶́𝗰𝗵: 𝟮𝟯.𝟱𝟬𝟴𝗺𝟮 𝗺²
✔️ 𝗗𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗶́𝗰𝗵 𝘅𝗮̂𝘆 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴: 𝟱.𝟵𝟰𝟮 𝗺²
✔️ 𝗠𝗮̣̂𝘁-đ𝗼̣̂ 𝘅𝗮̂𝘆 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴: 𝟮𝟴%
- 𝗟𝗼𝗮̣𝗶 𝗛𝗶𝗻𝗵: 𝗢𝗳𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 - 𝗧𝗲𝗹 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘀𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 6𝟬𝟬 𝗰𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗱𝘂𝘆 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 2 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗖,D 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝗹𝗮̂𝘂 𝗱𝗮̀𝗶 𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗻𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗮̣𝗻 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 .
- 𝗖𝗮̆𝗻 𝗵𝗼̣̂ 𝟭𝗣𝗡, 𝟮𝗣𝗡 𝘃𝗮̀ 𝟯𝗣𝗡 𝘀𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝟭𝟳𝟬𝟬/ 𝗰𝗮̆𝗻 𝟯𝗯𝗹𝗼𝗰𝗸 - 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝘁𝗮̂̀𝗻𝗴 𝟭+𝟮 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝗹𝗮̂𝘂 𝗱𝗮̀𝗶 𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗻𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗮̣𝗻 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵
- 𝗖𝗼́ 𝟰 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗸: 𝟯𝟯 - 𝟯𝟴 𝘁𝗮̂̀𝗻𝗴 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗴𝗮̂̀𝗻 𝟮𝟬𝟬𝟬
- 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗹𝘆́ : Đ𝗮̃ 𝗰𝗼́ 𝗴𝗶𝗮̂́𝘆 𝗽𝗵𝗲́𝗽 𝘅𝗮̂𝘆 𝗱𝘂̛̣𝗻𝗴, 𝗾𝘂𝘆 𝗵𝗼𝗮̣𝗰𝗵 𝟭/𝟱𝟬𝟬
3 𝗟𝗬́ 𝗗𝗢 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 Đ𝗜̣𝗡𝗛 𝗣𝗛𝗔̉𝗜 𝗦𝗢̛̉ 𝗛𝗨̛̃𝗨 𝗟𝗔𝗩𝗜𝗧𝗔 𝗧𝗛𝗨𝗔̣̂𝗡 𝗔𝗡
* 𝗧𝗶𝗲̂̀𝗺 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗕Đ𝗦: 𝗸𝗵𝗶 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗼̛̉ 𝗿𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̣𝗰 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗤𝗟𝟭𝟯, 𝗾𝘂𝘆 𝗵𝗼𝗮̣𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 đ𝗮̣𝗶 𝗹𝗼̣̂ 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗲̂́, 𝘁𝗮̀𝗶 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵, 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗹𝗼̛́𝗻 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗶̉𝗻𝗵.
* 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗼̂́ 𝗰𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶̣𝗻𝗵: 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗮̆𝗺 𝘁𝗵𝘂 𝗵𝘂́𝘁 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗴𝗶𝗮 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶 , 𝗸𝘆̃ 𝘀𝘂̛ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝘂 𝗻𝗵
Tel. 0938599695
Thông tin bất động sản
Địa chỉ:
Nguyễn Thị Minh Khai
Tầng/Lầu:
18
Diện tích sử dụng:
69,08 m²
Pháp lý:
Hợp đồng mua bán

Tin rao vặt tương tự

7 lý do nên chọn mua căn hộ Lavita Thuận An Bình Dương

7 lý do nên chọn mua căn hộ Lavita Thuận An Bình Dương

2 tỷ 500 triệu Thành Phố Thuận An, Bình Dương
18/06/2021
Hưng Thịnh Land hỗ trợ khách hàng mùa covid chiết khấu 18%/căn

Hưng Thịnh Land hỗ trợ khách hàng mùa covid chiết khấu 18%/căn

2 tỷ 200 triệu Thành Phố Thuận An, Bình Dương
18/06/2021
He Emerald Golf View căn 1 và 2PN full nội thất 100 triệu kí ngay HĐMB

He Emerald Golf View căn 1 và 2PN full nội thất 100 triệu kí ngay HĐMB

2 tỷ Thành Phố Thuận An, Bình Dương
18/06/2021
The Emerald Golf View - căn hộ đẳng cấp thượng lưu 5 sao

The Emerald Golf View - căn hộ đẳng cấp thượng lưu 5 sao

2 tỷ 100 triệu Thành Phố Thuận An, Bình Dương
18/06/2021
Căn Hộ Cao Cấp Đối Diện Aeon Mall liền kề VSIP 1

Căn Hộ Cao Cấp Đối Diện Aeon Mall liền kề VSIP 1

2 tỷ 100 triệu Thành Phố Thuận An, Bình Dương
18/06/2021
Quảng cáo

Tin rao vặt - Bình Dương

Bất động sản Đồ điện tử Việc làm, Tuyển sinh Dịch vụ Ô tô Điện máy, Đồ gia dụng Xe máy Thời trang, Mỹ phẩm Sở thích, Mặt hàng khác Đối tác, Cộng đồng