An ninh, bảo vệ 1

Bán hàng 1

Lao động phổ thông khác 1

Người giúp việc, tạp vụ 4