Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
spot_img
HomeNhà đấtThu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những trường...

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những trường hợp nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng cứ pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất. Vậy những trường hợp nào bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm quyền thu hồi thuộc về cơ quan cũng như trình tự thủ tục ra sao? Hôm nay, Mua bán sẽ giúp bạn hiểu rõ về vấn đề và giải đáp các thắc mắc của bạn.

Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp bị thu hồi lại căn cứ vào khoản 2 điều 106 Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 trong các trường hợp sau:

 • Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp
 • Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đã cấp không đúng thẩm quyền
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đã cấp không đúng đối tượng sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đã cấp không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đã cấp không đúng thời hạn sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đã cấp không đúng nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai
 • Khi thực hiện quyết định của bản án hoặc các quyết định của bản án nhân dân.

>>> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các bước nào?

Ai có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

“Việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật đất đai quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan hà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai” (Căn cứ theo luật định tại khoản 3 – Điều 106 – Luật Đất đại năm 2013)

thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ai là người có thẩm quyền thu hồi?

Song song, căn cứ theo quy định tại Điều 105 – Luật Đất đai năm 2013 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

“ 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

3. Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Như vậy có thể thấy rằng thông qua luật định nơi nào cấp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu đất thì nơi đó có thẩm quyền thu hồi lại giấy chứng nhận đã cấp.

Mẫu quyết định thu hồi đất mới nhất

Tùy vào từng trường hợp mà pháp luật có hướng giải quyết thu hồi giấy chúng nhận khác nhau, cụ thể:

 • Cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định: theo đó trong trường hợp này cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm xem xét răng nếu như kết luận giấy chứng nhận dã cấp là sai thì ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận, còn nếu đúng thì báo lênc ho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự phát hiện: lúc này cơ quan nhà nước sẽ đến xem xét kiểm tra lại và đưa ra quyết định để thu hồi giấy chứng nhận.
 • Người sử dụng đất phát hiện: trong trường hợp này người sử dụng phát hiện giấy cấp không đúng qui định thi có quyền gửi yêu cầu kiến nghị bằng văn bản lên cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra và thu hồi giấy chứng nhận. Người sủ dụng cần có giấy tờ: Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định, Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ỦY BAN NHÂN DÂN 
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ….

…, ngày….. tháng …..năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất 1…………………..

ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày…tháng …năm ….;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ ……….2

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số… ……..ngày … tháng … năm …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi … m2 đất của … (ghi tên người có đất bị thu hồi), thuộc thửa đất số … (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số … tại………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Lý do thu hồi đất:……3

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …. có trách nhiệm giao quyết định này cho Ông (bà) …; trường hợp Ông (bà) … không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư….

2. Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân … thành lập hội đồng định giá hoặc tổ chức đấu giá để xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi (đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại Điểm c, g, h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai); trình Ủy ban nhân dân phê duyệt kết quả xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân …. có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của …………………..

4. Giao ……………………….hoặc giao để quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….. tháng….. năm……

2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
– Như Điều 3;
– Cơ quan thanh tra;
– Lưu: …..

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

——————————–

1. Ghi rõ mục đích thu hồi đất ….(theo Điều 61/62/64/65 của Luật Đất đai)

2. Ghi rõ căn cứ thu hồi đất: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………; Biên bản, văn bản của…..ngày…tháng …..năm ….

3. Ghi rõ mục đích thu hồi đất như (1)

Dưới đây là mẫu quyết định thu hồi đất của Huyện Kiến Xương:

thu hồi giấy chứng nhận uyền sử dụng đất
Mẫu quyết định thu hồi chứng nhận quyền sử dụng đất

Hy vọng những thông tin về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtMua bán cung cấp cho bạn sẽ giúp ích cho bạn cũng như giải đáp được thắc mắc của bạn. Theo dõi Mua bán để thêm nhiều thông tin về thị trường Mua Bán Nhà Đất ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và toàn quốc nhé!

>>> Có thể bạn quan tâm: 

Tăng Thơ

 
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
spot_img

ĐỪNG BỎ LỠ